INFORMACJA O WYNIKACH OCENY NABORU 1/2022

Witamy na naszej stronie

Informacja z posiedzenia Rady Decyzyjnej
Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
 w dniu 05.07.2022r. w Tucholi

Informujemy, że w dniu 05.07.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", a tym samym zakończyła się procedura wyboru i oceny wniosków złożonych w biurze Partnerstwa w ramach konkursu 1/2022 – ,PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 FESTE ODNÓWKA, CZYLI REWITALIZACJA (typ projektu: „Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży”.

W wyniku przeprowadzonej procedury Rada Decyzyjna Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” zadecydowała o rozdysponowaniu środków z powyższego naboru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy na lata 2016-2022".

WYNIKI NABORU:
1. Lista projektów zgodnych z LSR 
2. Lista projektów wybranych 
3. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 05.07.2022

 

POUCZENIE

 Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167, z 2022 r. poz. 88.) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 818) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

 1. negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, tj. gdy:
  • operacja nie zakłada realizacji celów głównych i szczegółowych LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników, i/lub
  • operacja nie jest zgodna z programem w ramach, którego jest planowana realizacja tej operacji, i/lub
  • operacja nie jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, i/lub
  • wniosek, którym jest objęta operacja nie został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

albo

 1. nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru, albo
 2. gdy operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo
 3. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
 4. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem LGD. Protest winien zawierać:
  1. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
  2. oznaczenie wnioskodawcy;
  3. numer wniosku o dofinansowanie projektu;
  4. wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
  5. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
  6. w przypadku, gdy protest dotyczy negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, zawiera dodatkowo wskazanie w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie nie zgadza się z tą oceną oraz uzasadnienie przyjętego stanowiska;
  7. w przypadku, gdy protest dotyczy ustalonej przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana, zawiera wskazanie, w jakim zakresie podmiot ubiegający się o wsparcie, nie zgadza się z tym ustaleniem, oraz uzasadnienie przyjętego stanowiska:
  8. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
 5. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 818) lub zawierającego oczywiste omyłki, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
 6. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:
 7. po terminie;
 8. przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania;
 9. bez wskazania kryteriów oceny, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR, lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz nie zawiera uzasadnienia.
 10. Ponadto protest pozostaje bez rozpatrzenia, gdy została wyczerpana kwota przewidziana w umowie ramowej na realizację danego celu głównego LSR w ramach środków pochodzących z funduszu, w ramach którego planowana jest realizacja operacji.
 11. Wzór protestu udostępniony jest na stronie internetowej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" (partnerstwo.borytucholskie.pl) oraz w Biurze LGD. 
 12. Protest należy złożyć bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w siedzibie LGD, w terminie, o którym mowa w pkt. 2.
 13. O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu do Biura LGD.

WZÓR PROTESTU

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.