KONKURS GRANTOWY 1/2020/G (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna) - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Witamy na naszej stronie

Tuchola, 17 stycznia 2020r.

 

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2020/G

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2020r. - 21 luty 2020r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie: http://www.partnerstwo.borytucholskie.pl, następnie wersję papierową wniosku o powierzenie grantu, podpisaną przez osoby uprawnione wraz załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w 1 egzemplarzu w biurze Partnerstwa LGD Bory Tucholskie. Za termin złożenia wniosku uznaje się złożenie wersji papierowej w biurze LGD (a nie termin zatwierdzenia wniosku w generatorze).

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny w ramach naboru:
1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 1.1 LSR Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 roku

Wskaźniki produktu:

wskaźniki produktu nr 1: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR
jednostka miary: sztuka
wartość max.: 9

Limit środków w ramach naboru: 234.000 zł, w tym:
a) na realizację wskaźnika nr 1 – 234.000 zł

Kwota grantu: od 5.000 zł do 26.000 zł

Intensywność pomocy: do 100%

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (np. ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe, wiaty, zagospodarowanie centrów wsi, ścieżki dydaktyczne, tablice informacyjne, place zabaw, miejsca postojowe, boiska do gier zespołowych itp.)

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Podmioty spoza sektora finansów publicznych z wyłączeniem osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą oraz grup nieformalnych, czyli:
osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR (warunek dotyczący siedziby nie dotyczy Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w   ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej),
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 12
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę Decyzyjną/

UWAGA: W przypadku równej liczby punktów o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców decyduje:
a. w pierwszej kolejności – wysokość wkładu własnego Grantobiorcy, tj. Grantobiorca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych projektu objętego grantem zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu Listy wybranych Grantobiorców,
b. w drugiej kolejności - niższa kwota dofinansowania,
c. w trzeciej kolejności – decyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" na lata 2016-2023, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" oraz na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie". Pytania należy kierować na adres email: partnerstwo@borytucholskie.pl lub telefonicznie: (52) 33 61 213.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu (pobierz);
2. Wzór oświadczenia w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pobierz);
3. Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu (pobierz);
4. Wzór formularza umowy o powierzenie grantu (pobierz);
5. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (pobierz);
6. Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD (pobierz);
7. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (pobierz);
8. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (pobierz);
9. Zgoda właściciela nieruchomości na realizację operacji (pobierz);
10. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (pobierz);
10a. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika nr 10 Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (pobierz):
11. Wzór oferty cenowej (fakultatywnie) (pobierz).

GENERATOR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU 1/2020/G - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.