KONKURS GRANTOWY 2/2020/G (aktywizacyjne-inne) - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Witamy na naszej stronie


Tuchola, 17 stycznia 2020r.

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 2/2020/G

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2020r. - 7 luty 2020r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wniosek o powierzenie grantu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie: http://www.partnerstwo.borytucholskie.pl, następnie wersję papierową wniosku o powierzenie grantu, podpisaną przez osoby uprawnione wraz załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w 1 egzemplarzu w biurze Partnerstwa LGD Bory Tucholskie. Za termin złożenia wniosku uznaje się złożenie wersji papierowej w biurze LGD (a nie termin zatwierdzenia wniosku w generatorze).

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny w ramach naboru:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
2. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.1 LSR Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku.

Wskaźniki produktu:
wskaźniki produktu nr 1: liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR
jednostka miary: sztuka
wartość max: 21

Limit środków w ramach naboru: 240.000 zł, w tym:
a) na realizację wskaźnika nr 1 – 240.000 zł

Kwota grantu: od 5.000 zł do 20.000 zł

Intensywność pomocy: do 100%

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
1. Organizacja przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe (np. warsztaty, imprezy, wystawy, pokazy, konkursy, publikacje, itp.) ukierunkowanych na podnoszenie wiedzy mieszkańców obszaru LSR, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
2. Organizacja przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe (np. warsztaty, imprezy, wystawy, pokazy, konkursy, publikacje, itp.) nawiązujących do lokalnego dziedzictwa Borów Tucholskich (dziedzictwa kulturalnego, historycznego, przyrodniczego itp.).

 Podmioty uprawnione do składania wniosków:
• osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR, w tym jednostki sektora finansów publicznych (warunek dotyczący siedziby nie dotyczy Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej),

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 18
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę Decyzyjną/

UWAGA: W przypadku równej liczby punktów o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców decyduje:
a. w pierwszej kolejności – wysokość wkładu własnego Grantobiorcy, tj. Grantobiorca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych projektu objętego grantem zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu Listy wybranych Grantobiorców,
b. w drugiej kolejności - niższa kwota dofinansowania,
c. w trzeciej kolejności – decyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy" na lata 2016-2023, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" oraz na stronie internetowej: www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie". Pytania należy kierować na adres email: partnerstwo@borytucholskie.pl lub telefonicznie: (52) 33 61 213.

 Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o powierzenie grantu (pobierz);
2. Wzór oświadczenia w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (pobierz);
3. Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu (pobierz);
4. Wzór formularza umowy o powierzenie grantu (pobierz)
5. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia (pobierz);
6. Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD (pobierz);
7. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (pobierz);
8. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców (pobierz).
9. Zgoda właściciela nieruchomości na realizację operacji (pobierz);
10. Wzór oferty cenowej (fakultatywny) (pobierz);
11. Katalog stawek maksymalnych (pobierz).

 

GENERATOR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU 2/2020/G -KLIKNIJ TUTAJ

 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.