Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 3/2022 na rozwijanie działalności gospodarczej

Witamy na naszej stronie

Tuchola, 29.06.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2022

Termin składania wniosków: 13/07/2022r. – 26/07/2022r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Kolejowa 4
89-500 Tuchola
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 13 do ogłoszenia.

Warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności - zostały określone w załączniku nr 19 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 14 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 14 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 279 489,58€ (1 117 958,32 zł - po kursie 1,00 EURO =4,00 zł)

Maksymalna kwota wsparcia: 223 591zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy", formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w biurze Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ul. Kolejowa 4, w Tucholi oraz na stronie internetowej:
www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Partnerstwa. Pytania należy kierować na adres email: lsr@borytucholskie.pl lub telefonicznie: 52 3361213, 785 358 731.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3. Wzór biznesplanu
4. Biznesplan – tabele finansowe
5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
7. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
8. Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na udostępnianie danych oraz informacji dotyczących weryfikacji złożonego wniosku na potrzeby LGD
9. Wzór formularza wniosku o płatność
10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
11. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
12. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR
13. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
14. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
15. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia LSR
16. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy"
17. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
18. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy
19. Warunki wyboru operacji (na podst. art. 18a ust. 1 Ustawy RLKS)

 

 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.