OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU (konkursy: 1/2019 I 2/2019)

Witamy na naszej stronie

 

Informujemy, że w dniu 29.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie", a tym samym zakończyła się procedura wyboru i oceny wniosków złożonych w biurze Partnerstwa w ramach konkursów:

 ·   1/2019 –.na działania infrastrukturalne w zakresie rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, zmierzające do ożywienia społeczno– gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym (Przedsięwzięcie 1.2.1.Feste odnówka, czyli rewitalizacja)

 ·       2/2019  - na działanie w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Przedsięwzięcie 3.2.1.Manowanie chwalby, czyli promocja i informacja)

  Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę projektów zgodnych z LSR, listę projektów wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.

 Jednocześnie informujemy, że dokumentacja konkursowa przekazana została w dniu 5 listopada 2019 roku do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

WYNIKI NABORU:

W ramach naboru wniosków nr 1/2019 na Przedsięwzięcie 1.2.1.Feste odnówka, czyli rewitalizacja, trwającego od 23.08 do 6.09 2019 r. do biura LGD wpłynął 1 wniosek.

1. Lista projektów zgodnych z LSR - konkurs 1/2019 (pobierz),

2. Lista projektów wybranych - konkurs 1/2019 (pobierz);  

 

W ramach naboru wniosków nr 2/2019 na Przedsięwzięcie 3.2.1.Manowanie chwalby, czyli promocja i informacja, trwającego od 6.09 do 20.09. 2019 r. do biura LGD wpłynęły 4 wnioski.

3. Lista operacji zgodnych z LSR - konkurs 2/2019 (pobierz),

4. Lista operacji wybranych - konkurs 2/2019 (pobierz);

 

5. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 29.10.2019 r (pobierz).;

6. Wzór protestu (pobierz).

 

 POUCZENIE :Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

Protest przysługuje w przypadku:

 1. uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
 2. nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo
 3.  jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
 4. ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 Wymogi formalne protestu:

 Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

 1. oznaczenie Instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
 2. oznaczenie wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o przyznanie pomocy nadany przez LGD;
 4.  wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,
 5.  wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej  oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 6. wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem;
 7.  podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.