Wyniki naboru 1/2020 - rozwój przedsiębiorstw.

Witamy na naszej stronie

 

 

Informujemy, że w dniu 26.04.2020r. zakończyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" w trybie obiegowym, a tym samym zakończyła się procedura wyboru i oceny wniosków złożonych w biurze Partnerstwa w ramach konkursu 1/2020, zgodnie z zakresem tematycznym "Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie" (Przedsięwzięcie 2.1.2 Wspomóżka obstajałych interesów, czyli rozwój istniejących przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze LSR).

Zgodnie z obowiązującą procedurą oceny wniosków poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR, listę operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady.
Jednocześnie informujemy, że dokumentacja konkursowa przekazana została w dniu 28.04.2020 roku do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

WYNIKI NABORU:
W ramach naboru wniosków nr 1/2020, trwającego od 14.02 do 28.02.2020r. do biura LGD wpłynęło 6 wniosków.
1. Lista operacji zgodnych z LSR -(pobierz),
2. Lista operacji wybranych - (pobierz);
3. Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej z dnia 26.02.2020 r. (pobierz);
4. Wzór protestu - (pobierz)

POUCZENIE: Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

Protest przysługuje w przypadku:

 • uzyskania negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo
 • nieuzyskania minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru operacji, albo
 • jeżeli operacja została wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Wymogi formalne protestu - Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

 • oznaczenie Instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o przyznanie pomocy nadany przez LGD;
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy,
 • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
 • wskazanie zarzutów w zakresie ustalonej przez LGD niższej kwoty wsparcia niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem;
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu.

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.