Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantów 3/2020/G

Witamy na naszej stronie

Informacja o wynikach wyboru Grantobiorców dokonanego przez Radę Decyzyjną Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie” - dot. naboru wniosków nr 3/2020/G

 

Przedsięwzięcie: Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR
Zakres tematyczny naboru:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
2. zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Wskaźniki produktu: liczba szkoleń w ramach środków LSR

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 3/2020/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rada Decyzyjna Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie” podjęła decyzję w sprawie oceny i wyboru grantobiorców w zakresie zgodności z LSR i zgodności z kryteriami wyboru (posiedzenie nr XX odbyło się w trybie obiegowym).

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ODWOŁANIA
1) Grantobiorca w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu doręczenia informacji od LGD o wynikach wyboru może wnieść za pośrednictwem biura LGD Odwołanie od decyzji Rady Decyzyjnej dot.:
a. negatywnej oceny zgodności z LSR,
b. nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru,
c. wyniku wyboru, który powoduje, że projekt objęty grantem nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów,
d. ustalonej przez LGD kwoty wsparcia (grantu) niższej niż wnioskowana.
2) Odwołanie należy złożyć osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji w biurze LGD (przy ulicy Murowej 8 w Tucholi) na wzorze zamieszczonym wraz z Listą wybranych Grantobiorców na stronie internetowej LGD. Decyduje data wpływu do LGD.
3) Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i zawiera:
a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania
b) oznaczenie grantobiorcy;
c) numer wniosku o powierzenie grantu;
d) wskazanie przyczyny odwołania oraz zakresu, w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska, w tym jeżeli dotyczy:
- wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
- wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
- negatywnej oceny zgodności z LSR,
- ustalonej przez LGD kwoty wsparcia (grantu) niższej niż wnioskowana.
e) podpis grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania grantobiorcy
4) Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia (wówczas Rada podejmuje uchwałę w trybie obiegowym) w przypadku, gdy odwołanie:
a) zostało złożone po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni,
b) zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru lub podmiot wykluczony z możliwości udzielenia wsparcia,
c) Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady Decyzyjnej oraz nie uzasadnił przyjętego stanowiska.

Niezależnie od liczby punktów przyznanych podczas ponownej oceny, projekt objęty grantem nie może spowodować przesunięcia projektów pierwotnie wybranych poza limit środków podany w Ogłoszeniu. Projekt taki otrzyma dofinansowanie w sytuacji, gdy:
a) inny podmiot, którego projekt mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu odstąpi od realizacji tego projektu i jednocześnie „uwolniona” kwota środków będzie wystarczająca do zrealizowania projektu będącego pierwotnie poza limitem środków lub grantobiorca wyrazi zgodę na obniżenie wysokości grantu
b) zwiększony zostanie limit środków w konkursie

 

DO POBRANIA:
Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR nabór 3/2020/G - pobierz
Lista wybranych Grantobiorców nabór 3/2020/G - pobierz
Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru grantobiorców - pobierz
Wzór odwołania od decyzji Rady w sprawie oceny i wyboru Grantobiorców - (*doc; *pdf)

 

 

logotypy kolor flaga

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.