OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO 2/2021/EFS ("animator")

Witamy na naszej stronie

Zapraszamy do składania wniosków w naborze 2/2021/EFS o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Tuchola, 30.12.2021

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/2021/EFS

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
3: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r.

Cel szczegółowy:
3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu:
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru LSR
(Typ 2a, 2b, 2c SZOOP RPO WK-P)

Oś Priorytetowa 11
Działanie:
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
• TYP 2a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
TYP 2b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP 2c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY LSR 3: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru LSR (Typ 1c i 1f SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o powierzenie grantu powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
• wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” dokona oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 867.294,35 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.

Maksymalna wartość grantu wynosi 50.000,00 zł.
Minimalna wartość grantu wynosi 20.000,00 zł.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać od 17.01.2022r. do 28.01.2022r. do godz. 15:30. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2022 r.

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola.
Wniosek o powierzenie grantu w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”: poniedziałek – piątek, w godz. 7:30 – 15:30.

Wniosek o powierzenie grantu może być dostarczony:
- osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do biura LGD).

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 336 12 13 oraz 785 358 731.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze

  ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu

2. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o powierzenie grantu

3. Informacja pomocnicza do wypełnienia Wniosku o powierzenie grantu

4. Wzór umowy o powierzenie grantu

     *Załączniki do umowy

5. Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu

6. Kryteria wyboru projektów

   a. Kryteria zgodności z LSR

   b. Lokalne kryteria wyboru

7. Katalog maksymalnych stawek

8. Wzór pełnomocnictwa

9. Wzór oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej

10. Wzór zgody właściciela obiektu na realizację projektu objętego grantem (dotyczy projektów, które ubiegają się o przyznanie punktów za spełnienie lokalnego kryterium wyboru nr 2 „Projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji”)

11. Klauzula informacyjna RODO

12. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli stosowana przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w ramach Projektów Grantowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (uchwała o zmianie załaczników z dnia 08.12.2021)

13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa LGD Bory Tucholskie.

14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

14.a Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

15.a Informacja dotycząca czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

16. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;

17. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym.

18. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS.

19. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

 ***

 GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH NABORU 2/2021/EFS

 ***

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.