OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO 3/2021/EFS ("zatrudnieniowe")

Witamy na naszej stronie

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w naborze 3/2021/EFS na projekty objęte grantem

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Tuchola, 30.12.2021

Ogłoszenie o naborze wniosków

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2021/EFS

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:
3: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r.

Cel szczegółowy:
3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.
SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie/typ projektu:
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru LSR
Typ 1e aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) SZOOP RPO WK-P

Oś Priorytetowa 11
Działanie:
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
• TYP 1e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 3: Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 3.1: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru LSR (Typ 1e SZOOP RPO WK-P) - PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM

Składane wnioski o powierzenie grantu powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
• wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” dokona oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 600.000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.

Maksymalna wartość grantu wynosi 150.000,00 zł.
Minimalna wartość grantu wynosi 20.000,00 zł.

Wnioski o powierzenie grantu należy składać od 17.01.2022r. do 28.01.2022r. do godz. 15:30. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2022 r.

Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Miejscem składania wniosków jest biuro Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”, ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola.
Wniosek o powierzenie grantu w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”: poniedziałek – piątek, w godz. 7:30 – 15:30.

Wniosek o powierzenie grantu może być dostarczony:
- osobiście, przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji,
- drogą pocztową lub kurierem (decyduje data wpływu do biura LGD).

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 336 12 13 oraz 785 358 731.

 

i. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NABORZE ZNAJDUJĄ SIĘ W ogłoszeniu o naborze.

ii. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA O NABORZE

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu

2. Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o powierzenie grantu

3. Informacja pomocnicza do wypełnienia Wniosku o powierzenie grantu

4. Wzór umowy o powierzenie grantu

   * Załączniki do umowy o powierzenie grantu

5. Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu

6. Kryteria wyboru projektów

a. Kryteria zgodności z LSR
b. Lokalne kryteria wyboru

7. Katalog maksymalnych stawek

8. Wzór pełnomocnictwa

9. Wzór oświadczenia o prowadzeniu komunikacji w formie elektronicznej

10. Wzór zgody właściciela obiektu na realizację projektu objętego grantem (dotyczy projektów, które ubiegają się o przyznanie punktów za spełnienie lokalnego kryterium wyboru nr 2 „Projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji”)

11. Klauzula informacyjna RODO

12. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli stosowana przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” w ramach Projektów Grantowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (uchwała o zmianie zalaczników z dnia 08.12.2021)

13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa LGD Bory Tucholskie.

14. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

14.a Informacja o częściowym zawieszeniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

15.a Informacja dotycząca czasowego zawieszenia stosowania niektórych zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

16. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;

17. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym

18. Instrukcja do standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych współfinansowanych z EFS.

19. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020

***

 GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH NABORU 3/2021/EFS

***

logotypy kolor flaga

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.